Výrazné rozšíření nabídky satelitních a leteckých obrazů (šířka až 120 cm). Některé lze shlédnout na výstavě Příběh planety Země, konané v Národním muzeu.

GMIS byl rozšířen o celo-světově unikátní datové vrstvy (desková tektonika, vulkanické jevy, zemětře-sení, horké skvrny a im-paktní krátery). Mapa z nich vytvořená je k vidění na výstavě Příběh plane-ty Země, konané v Národ-ním muzeu.

Byla úspěšně dokončena autorská spolupráce na Velké zeměpisné ency-klopedii. Do titulu o cca 1100 stranách jsme připra-vili téměř 600 satelitních, leteckých a reliéfních map a 3D pohledů. V menší míře jsme se podíleli i na tvorbě vlastního textu.

Satelitní mapy a atlasy

Satelitní mapy vznikají na podkladu satelitních snímků z družic Landsat a Terra. Nabízíme mapy v široké škále měřítek, a to od map celé Země, přes mapy kontinentů, globálních regionů a států až po detailní satelitní mapy geograficky, turisticky či jinak zajímavých lokalit. Mapy poskytují komplexnější pohled na dané území než prosté satelitní snímky, neboť navíc obsahují přesnou zeměpis-nou síť a její popis, grafické či numerické měřítko a loka-lizaci a popis významných geografických prvků. [více]

Mapy reliéfu a stínovaného terénu

Hypsometrické a batymetrické mapy prostřednictvím ba-revné škály zobrazují výškové a hloubkové poměry dané-ho území. Jejich vypovídací hodnotu lze ještě zvýšit dopl-něním vrstvy s daty stínovaného terénu, které lze ovšem použít i ve spojení s jinými typy dat. Hypsometrické ma-py s daty stínovaného terénu poskytují výbornou informa-ci o výškových a topografických poměrech zobrazeného území. Mapy reliéfu nabízíme od globálních měřítek až do měřítka 1 : 300 000. [více]

© 2009 Globinfo-Milan Konšel

3D perspektivní mapy a 3D modely území

Tyto produkty představují alternativní a působivý pohled na topografické poměry zájmového území. Jsou vytvořeny na základě digitálních modelů terénu různých typů a rozli-šení. 3D modely území nabízíme ve formátu VRML, který umožňuje zobrazení modelu ve standardním webovém prohlížeči.

Animace Země

Pohled na otáčející se Zemi z výšky 4575 kilometrů. Na kulovitý povrch Země byly natransformovány jak klasické typy satelitních snímků, tak i netradiční povrchy jako jsou různě barevně symbolizované digitální modely terénu ne-bo i vektorová data, např. politická mapa světa. Animace jsou k dispozici ve videoformátech AVI a MPEG a jako streamované video pro web. Jedná se o velmi efektní produkt, který lze využít v reklamě, multimediálních pro-jektech, dokumentárních filmech apod.