Výrazné rozšíření nabídky satelitních a leteckých obrazů (šířka až 120 cm). Některé lze shlédnout na výstavě Příběh planety Země, konané v Národním muzeu.

GMIS byl rozšířen o celo-světově unikátní datové vrstvy (desková tektonika, vulkanické jevy, zemětře-sení, horké skvrny a im-paktní krátery). Mapa z nich vytvořená je k vidění na výstavě Příběh plane-ty Země, konané v Národ-ním muzeu.

Byla úspěšně dokončena autorská spolupráce na Velké zeměpisné ency-klopedii. Do titulu o cca 1100 stranách jsme připra-vili téměř 600 satelitních, leteckých a reliéfních map a 3D pohledů. V menší míře jsme se podíleli i na tvorbě vlastního textu.

Globální Multimediální Informační Systém (GMIS)

Globální Multimediální Informační Systém (GMIS) je na-ším hlavním a dlouhodobým projektem. Cílem je vytvořit vysoce přesná, kvalitní a aktuální prostorová data v ko-nečné fázi pokrývající území celého světa. Základ tvoří geografická databáze (relační geodatabáze), v níž je spo-lečně uložena geometrická a atributová informace o geo-grafických prvcích. V další fázi bude připojena i multime-diální informační složka.

Celosvětově unikátním je GMIS díky faktu, že vzniká na základě ortorektifikovaných snímků z družic Land-sat, jejichž polohová chyba je menší než 50 metrů. Nejde tedy v žádném případě o další kompilát vzniklý z jiných datových a mapových zdrojů. Výsledkem jsou velmi přes-ná a věrná globální prostorová data, která odpovídají reál-nému stavu (pro lepší představu - břehovka Baffinova os-trova je tvořena 165 067 definičními body). Kvalitní geo-metrická složka je doprovázena bohatou sadou atribu-tů.

V první fázi jsou připravovány následující třídy geografic-kých prvků:
Kontinenty - Globální regiony - Státy a území
Ostrovy - Souostroví
Vodní plochy - 13 kategorií
Vodní toky - 6 kategorií a 10 úrovní síly toku na základě reálného stavu na snímku. Přesný zákres až po pramen-nou oblast toku. Pojmenování toku od pramene až k ústí.
Sídelní jednotky - reprezentace bodová i polygonová
Vrcholy a výškové body - přesná lokalizace ze satelitního snímku
a digitálního výškového modelu (DEM).

Pro účely výstavy Příběh planety Země konané v Národ-ním muzeu byly přednostně zpracovány následující třídy prvků:
Desková tektonika - konvergentní a divergentní rozhraní, transformní zlomy
Vulkanické prvky - 26 typů, informace o aktivitě a výšce
Zemětřesení - magnitudo 8 a větší (od roku 1900)
Impaktní krátery - informace o průměru a stáří
Horké skvrny

Výběr geoprvků v první fázi přibližně odpovídá obsahu ma-py měřítka 1 : 18 000 000 (geometrie geoprvků je však mnohem přesnější). U naprosté většiny z nich je zadáno minimálně jedno jméno (pokud je geoprvek znám pod více názvy, tak je GMIS obsahuje). Další třídy geoprvků budou zpracovány po skončení první fáze, mezi nimi i ty, které vzejdou z přání zákazníků.

GMIS je realizován v prostředí softwarového systému Arc-GIS od firmy ESRI. Data jsou ukládána ve formátu per-sonal geodatabase a v souřadném systému World Geo-detic System 1984 (WGS 1984).

© 2009 Globinfo-Milan Konšel

Earth Art

Projekt geografických obrazů založených na snímcích z družic Landsat a leteckých snímcích z území Spojených států. Obrazy zachycují vizuálně atraktivní oblasti zem-ského povrchu, jako jsou např. Puna de Atacama, poušť Namib, Grónský ledovec, oblast Mount Everestu, Grand Canyon, sopka St. Helens, delta Mississippi, úžina Gol-den Gate či Manhattan. Neobsahují žádné mapové prvky s výjimkou numerického, nebo grafického měřítka umístě-ného spolu s tirážovými údaji do levého spodního rohu orámování. K dispozici jsou v libovolných formátech. [více]

Světová pohoří

Řada velkoformátových satelitních obrazů (o šířce až 120 cm) významných světových pohoří. Zdrojem jsou satelitní snímky z družic Landsat 5/7. Obrazy poskytují jedinečný pohled na vybraná pohoří, která jsou většinou zobrazena v celém svém rozsahu. [více]