Výrazné rozšíření nabídky satelitních a leteckých obrazů (šířka až 120 cm).

GMIS byl rozšířen o celo-světově unikátní datové vrstvy (desková tektonika, vulkanické jevy, zemětře-sení, horké skvrny a impaktní krátery).

Byla úspěšně dokončena autorská spolupráce na Velké zeměpisné ency-klopedii (satelitní, letecké a reliéfní mapy, 3D poh-ledy, menší část textů).

Podnikatelský subjekt Globinfo-Milan Konšel působí na geoinformačním a kartografickém trhu od roku 2003. Naším cílem je nabídnout na domácí i zahraniční trh vysoce přesné, kvalitní a aktuální zdroje prostorových dat a informací, a to od globálních přes regionální až po lokální měřítka.

Hlavním a dlouhodobým projektem je Globální Multimediální Informační Systém (GMIS), unikátní prostorová databáze v budoucnu pok-rývající celou Zemi. Významnou aktivitou je zpracování satelitních snímků do podoby sa-telitních map a atlasů. Další produkty před-stavují mapy hypsometrie a batymetrie zem-ského povrchu, 3D modely reliéfu ... [více]

Grand Canyon (Velký kaňon): letecký snímek zachycuje východní část tohoto 446 km dlouhého kaňonu řeky Kolorado na jihozápadě Spojených států (Arizona) v Koloradské plošině. Šířka kaňonu se pohybuje od 6,4 do 29 km, maximální hloubka přesahuje 1800 m. Řeka Kolorado dokázala proříznout vodorovná souvrství až k nejspodnějším starohorním vrstvám za necelých 6 mil. let. Na pravém břehu se rozkládá Kaibabská plošina, na břehu levém plošina Coconino. Většina kaňonu je chráněna v rámci stejnojmenného národního parku, založeného roku 1919. Park je od roku 1979 součástí světového přírodního dědictví.

© 2009 Globinfo-Milan Konšel